piątek, 13 lutego 2015

Zawartość normy ISO/DIS 9001:2015

Zawartość normy ISO/DIS 9001:2015

1
Scope
Zakres
2
Normative reference
Powołania normatywne
3
Terms and definitions
Terminy i definicje
4
 Context of the organization
Kontekst organizacji
4.1
Understanding the organization and its context
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2
Understanding the needs and expectations of interested parties
Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
4.3
Determining the scope of QMS
Określenie zakresu SZJ
4.4
Quality management system and its processes
System zarządzania jakością i jego procesy
5
Leadership
Przywództwo
5.1
Leadership and commitment
Przywództwo i zaangażowanie
5.1.1
Leadership and commitment of QMS
Przywództwo i zaangażowanie w SZJ
5.1.2
Customer focus
Orientacja na klienta
5.2
Quality policy
Polityka jakości
5.3
Organizational roles, responsibilities and authorities
Role w organizacji, odpowiedzialność i uprawnienia
6
Planning for the QMS
Planowanie SZJ
6.1
Actions to address risks and opportunities
Działania dotyczące ryzyka i sznas
6.2
Quality objectives and planning to achieve them
Cele jakości i planowanie ich osiągnięcia
6.3
Planning of changes
Planowania zmian
7
Support
Wsparcie
7.1
Resources
Zasoby
7.1.1
General
Postanowienia ogólne
7.1.2
People
Ludzie
7.1.3
Infrastructure
Infrastruktura
7.1.4
Environment for the operation of processes
Środowisko dla działania procesów
7.1.5
Monitoring and measuring resources
Zasoby do monitorowania i pomiarów
7.1.6
Organizational knowledge
Wiedza organizacyjna
7.2
Competence
Kompetencje
7.3
Awareness
Świadomość
7.4
Communication
Komunikacja
7.5
Documented information
Udokumentowana informacja
7.5.1
General
Postanowienia ogólne
7.5.2
Creation and updating
Tworzenie i aktualizacja
7.5.3
Control of dokcumented information
Nadzór nad udokumentowanymi informacjami
8
Operation
Działanie
8.1
Operational planning and control
Planowanie działań i nadzoru
8.2
Determination of requirements for products and services
Określenie wymagań dla wyrobów i usług
8.2.1
Customer comunication
Komunikacja z klientem
8.2.2
Determination of requirements related to products and services
Określenie wymagań związanych z produktami i usługami
8.2.3
Review of requirements related to products and services
Przegląd wymagań związanych z produktami i usługami
8.3
Design and development of products and services
Projektowanie i rozwój produktów i usług
8.3.1
General
Postanowienia ogólne
8.3.2
Design and development planing
Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.3
Desing and development inputs
Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
8.3.4
Design and development controls
Nadzorowanie projektowania i rozwoju
8.3.5
Design and develpoment outputs
Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
8.3.6
Design and development changes
Zmiany do projektowania i rozwoju
8.4
Control of externally provided products and services
Nadzór nad zewnętrznymi dostawcami produktów i usług
8.4.1
General
Postanowienia ogólne
8.4.2
Type and extent of control of external provision
Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcami zewnętrznymi
8.4.3
Infomation for external providers
Informacja dla zewnętrznych dostawców
8.5
Production and service provision
Produkcja i dostarczanie usług
8.5.1
Control of production and services provision
Nadzór nad produkcja i dostarczaniem usług
8.5.2
Identyfication and tracebility
Identyfikacja i identyfikowalność
8.5.3
Property belonging to customers or external providers
Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych
8.5.4
Preservation
Zabezpieczenie
8.5.5
post-delivery activities
Działania o dostawie
8.5.6
Control of changes
Nadzorowanie zmian
8.6
Release of products and services
Zwalnianie produktów i usług
8.7
Control of non conforming process outputs, products and services
Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi procesów, produktów i usług
9
Performance evaluation
Ocena działań
9.1
Monitoring, measurement, analysis and evaluation
Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.1.1
General
Postanowienia ogólne
9.1.2
Customer satisfaction
Zadowolenie klienta
9.1.3
Analisis and evaluation
Analizy i ocena
9.2
Internal audit
Audit wewnętrzny
9.3
Management review
Przegląd zarzadzania
10
Improvement
Doskonalenie
10.1
General
Postanowienia ogólne
10.2
Non-conformity and corrective action
Niezgodności i działania korygujące
10.3
Continual improvement
Ciągłe doskonalenie


wtorek, 1 października 2013

Narzędzia jakości - diagram procesu.


Diagram procesu

Diagram procesu jest tradycyjnym narzędziem zarządzania jakością. Nazywany jest również  schematem przepływów (flowchart), algorytmem lub schematem blokowym.

Celem stosowania diagramu procesu jest graficzne przedstawienie sekwencji operacji, procesów jednostkowych i wszystkich czynności występujących w procesie, a także pokazanie relacji zachodzących między elementami procesu od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia.

Diagram procesu pozwala lepiej zrozumieć istotę procesu. Również daje możliwość zrozumienia i analizy przebiegu procesu. Mając stworzony diagram procesu łatwiej jest wprowadzać uzasadnione modyfikacji i korekty procesu.

Gdzie diagram procesu ma zastosowanie?

 Stosuje się go przede wszystkim do:

 • opisu istniejącego procesu,

 • zaprojektowania nowego procesu,

 • projektowania ulepszeń,

 • analizy procesów,

 • obrazowania przebiegu procesów.

Jak stworzyć diagram procesu?

 1. Proces, dla którego tworzymy diagram trzeba nazwać.
 2. Następnie trzeba określić granice procesu (wejścia/wyjścia).
 3. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie poszczególnych kroków (operacji) w procesie.
 4. Po wykonaniu trzech powyższych kroków przystępujemy do konstruowania diagramu poprzez wykorzystanie odpowiednich symboli graficznych, opisujemy poszczególne elementy diagramu oraz łączymy je strzałkami wskazującymi kierunek przebiegu.
 5. Po skonstruowaniu diagramu dokonujemy jego przeglądu współudziale osób zaangażowanych w proces.
 6. Bazując na wynikach przeglądu udoskonalamy diagram, jeżeli jest to uzasadnione.
 7. Ostatnim etapem jest weryfikacja diagramu względem rzeczywistego procesu.

Aby uzyskać przejrzystość diagramu wykorzystuje się umowne symbole graficzne, które obrazują:
- początek procesu (start),
- poszczególne operacje,
- wprowadzane dane,
- emitowane dokumenty,
- elementy decyzyjne,
- koniec procesu.
 

środa, 19 czerwca 2013

Draft ISO 9001:2015


Szkic normy (wersja draft) ukazał się na początku czerwca 2013.

Dużo zmian nastąpiło oraz pojawia się dużo pytań. Oto kilka:

1.    Kiedy będziemy musieli wdrożyć  wersję 2015? W wprowadzeniu zapisano trzyletni czas wdrożenia.  Sekretarz komitetu ISO TC 176 nie zadecydował jeszcze. Czas przejścia może być zmieniony na dwa lata. To zostanie zdecydowane podczas październikowego spotkania komitetu. Następny szkic  (draft) ma się ukazać w kwietniu 2014.

2. Czy to prawda, że nowa norma nie wymaga żadnych udokumentowanych procedur? Tak. Udokumentowane procedury nie są już dłużej wymagane. Jakkolwiek, urodził się nowy termin „udokumentowania informacja”.  Wersja normy  2015 specyfikuje „wymagania”. Szkic definiuje „udokumentowana informację” jako informację wymaganą do nadzorowania i  utrzymywania przez organizację. Lista „udokumentowanej informacji” wymaganej przez szkic zawiera:

4.3 zakres,
5.2 politykę,
6.2 cele jakości,
7.1.4 dowód sprawności użytkowej urządzeń do monitorowania i pomiarów,
7.2 dowód kompetencji,
7.5.1.b udokumentowana informacje określoną przez organizacje jako będącą niezbędną dla efektywności systemu zarządzania jakością,
8.1 udokumentowana informację niezbędną  aby mieć pewność, że realizowane procesy  są planowane,
8.2.3 dowód przeglądu wymagań wyrobu i usług wykonanych przez zobowiązaniem do dostarczenia i także w 8.2.3 kiedy poprawki są zrobione, dowód zmiany wymagań,
8.4.2 rezultat oceny zewnętrznych dostawców,
8.4.3 udokumentowaną informację , która będzie dostarczona zewnętrznym dostawcom i także w 8.4.3 udokumentowana informację określającą  wynik monitoringi zewnętrznych dostawców,
8.5.1 dowód stosowania rozwoju procesów, oraz że ich dane wyjściowe sa odpowiednie,
8.6.1.a informacje określająca charakterystyki wyrobów i usług,
8.6.1.c informację określającą, że działania sa określone i wyniki osiągnięte,
8.6.2 wymagania identyfikowalności,
8.6.6 wyniki przeglądu zmian, autoryzacje zmian i każdych niezbędnych działań,
8.7 personel zwalniający wyroby i usługi do dostarczenia klientowi,
8.8 naturę niezgodności i każdych późniejszych działań  włączając  uzyskane odstępstwa,
9.1.1 dowód, że monitoring i pomiary zostały wykonane fizycznie oraz, że sa spójne z wymaganiami dotyczącymi monitorowani i pomiarów,
9.2 dowód wdrożenia programów audytów i ich wyników,
9.3 dowód wyników przeglądu zarządzania,
10.1 dowód rodzaju niezgodności i podjętych działań oraz wyników działań korygujących,

3. Jak zarządzanie procesowe jest akcentowane dalej w normie 2015? Wymaganie 4.4.2 Dratf’u jest podobne do 4.1 ISO 9001:2008 jakkolwiek dodano kilka wymagań. 4.1 wydania 2008 było często ignorowane (audytorzy pozwalali na to). To będzie niewybaczalne w normie 2015. Norma 2015 jasno określa co musi być rozważane i czym się zająć kiedy definiuje się procesy. W dodatku do określeń 4.1 a-f normy 2008  a) określić procesy, b) określić ich sekwencję i zależności między nimi, c) określić kryteria i metody zapewniające, że procesy są nadzorowane, d) określić potrzebne zasoby, e) określić co ma być monitorowane i mierzone, f) wdrażać doskonalenie jako rezultat działań. Draf dodaje do tych wymagań dodatkowe wymagania, że ma być zdefiniowane dla każdego procesu:
4.2.2.d określenie ryzyka dla każdego procesu,
4.4.2.g wyznaczyć odpowiedzialność i zarządców procesów.

Zarządzanie procesami

poniedziałek, 20 maja 2013

Narzędzia jakości
   Narzędzia zarządzania jakością są wykorzystywane do zbierania, przetwarzania informacji, do nadzorowania procesów, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów, produktach lub usługach.
   Tradycyjne narzędzia są nazywane wielką siódemką (ang. Magnificient seven). Są one najczęściej wykorzystywane i mają one podstawowe znaczenie. Narzędzia te mogą być stosowane samodzielnie, ale często używa się ich jako składniki metod zarządzania jakością.
  Narzędzia te nazywane są narzędziami statystycznego sterowania procesami ( ang. Statistical process control).

   Do podstawowych narzędzi statystycznego sterowania procesami zalicza się:

 •  diagram procesu
 •  karta kontrolna
 •  arkusz analityczny
 •  wykres Ishikawy    
 • diagram Pareto
 • histogram
 • punktowy diagram korelacji.
 
- Diagram nazywany także schematem blokowym jest wykorzystywany najczęściej przy projektowaniu systemu zarządzania jakością. Pokazuje graficznie etapy przebiegu procesów technologicznych - przepływy materiałów, informacji, poszczególne operacje.
 
- Karty kontrolne Shewharta mają na celu ustalanie czy dany proces przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Tworzy się ją z pobieranych, w określonych odstępach czasu, próbek o danej liczebności. Próbki te zapisywane są do kart i pozwalają na odczytanie czy wszystko przebiega tak jak powinno. Pozwala wykrywać ewentualne zakłócenia, które dzięki temu mogą być eliminowane, by proces / produkt mógł poprawnie funkcjonować. Eliminacja dokonuje się za pomocą tzw. Cyklu Shewharta, która usuwa wszystkie zakłócenia jakości produktu, które zostaną wykryte.
- Arkusze analityczne są prostym narzędziem zbierania informacji na temat konkretnych procesów lub produktów. Na arkuszu umieszcza się cel, dla którego jest on stworzony. Następnie dokonuje się rejestracji stanu faktycznego, który zapisuje się w odpowiednie miejsce na arkuszu
- Wykres przyczynowo-skutkowy został opracowany przez Kaoru Ishikawę dla kół jakości w japońskich przedsiębiorstwach. Jest on graficzną postacią ukazującą jakie przyczyny powodują konkretne skutki w danym procesie. Jest to bardzo pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Do przyczyn głównych zaliczane są tzw. przyczyny "5M" (z ang. man, material, method, management) człowiek, materiał, metoda zarządzanie. Do tych pięciu głównych przyczyn często dodaje się jeszcze mierzenie (ang. measurement) co daje regułę "6M". Można dobierać ponadto dowolne czynniki wpływające na dany proces, nie ma ograniczeń. Tworzenie diagramu powinno być oparte na pracy grupowej np. na wykorzystaniu burzy mózgów.
- Diagram Pareto, nazywany jest także diagramem Pareto-Lorenza. Ten diagram jest bardzo prostym sposobem zapisu, które wady występują najczęściej. Pozwala to na szybkie identyfikowanie problemu, który powinien być jak najszybciej naprawiony. Diagram ten opiera się na stwierdzonej empirycznie prawidłowości w przyrodzie, technice, działalności człowieka itp. Zazwyczaj 20-30% przyczyn (czynników) decyduje o około 70-80% skutków.
- Histogram w analizie jakości służy do określenia częstości występowania danych wyników z procesu badanego w ustalonych przedziałach.
- Punktowy diagram korelacji pozwala badać jaki wpływ mają na siebie dwie zmienne. Pomagają ustalić w przedsiębiorstwie jak i czy w ogóle ma wpływ np. spadek jakości na zmiany sprzedaży. Na podstawie otrzymanego diagramu można stwierdzić o kierunku współzależności tych dwu zmiennych.
 

Nowe narzędzia zarządzania jakością

     Wraz z rozwojem zarządzania jakością powstało 7 nowych narzędzi. Mają one na celu wspomaganie narzędzi podstawowych. Dzięki nim usprawniony jest przebieg informacji w przedsiębiorstwie oraz ich porządkowanie. W przedsiębiorstwach, do zarządzania jakością, są wykorzystywane we wczesnym stadium tworzenia jakości. Są bardzo ważne przy rozwiązywaniu problemów. Są wykorzystywane w metodzie Quality Function Deployment  (QFD).
Zalicza się do nich :
 • diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram)
 • diagram relacji (ang. interrelationship diagram)
 • diagram macierzowy ( ang. matrix diagram)
 • macierz analizy danych (ang. matrix data analysis)
 • diagram strzałkowy (ang. arrow diagram)
 • drzewo decyzyjne (ang. tree diagram)
 • wykres programowy procesu decyzji (ang. process decision programme chart).